Familiebehandler-uddannelsen

2-årig efteruddannelse for fagpersoner på børne- og familieområdet

Familiearbejdet er ofte kendetegnet ved komplekse og multiple problemstillinger, hvor børn og voksne gensidigt virker ind på familiens trivsel og mulighed for forandring. På Kempler Instituttet har vi fokus på at problematikker ikke kan ses løsrevet fra familien og netværket omkring familien.Varige forandringer skabes i arbejdet med hele familien og dens netværk.

Bag nutidens krav til børn, unge og familiearbejde ligger et demokratisk børne- og menneskesyn. Børn, unge og deres forældre skal forstås som aktører i eget liv med ret til inddragelse i alle processer. Det forudsætter en særlig viden og nogle særlige kompetencer hos de fagprofessionelle.

INFOMØDE

Kom til gratis informationsmøde hos Kempler Instituttet og hør mere om instituttets værdier, arbejdsmåder samt vores udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser

TIMELD DIG NU

På Kempler Instituttet har vi nu slået dørene op for Danmarks første familiebehandler-uddannelse, med det formål, at vi ønsker at bidrage til at kvalificere familiebehandlingsarbejdet. Uddannelsens indhold er baseret på pædagogisk psykologisk viden med udgangspunkt i dansk og international forskning af relevans for menneskelige udviklings- og forandringsprocesser. Vi anvender aktuel viden på området og uddannelsen bidrager til en vidensbaseret praksis.

Uddannelsen giver mulighed for, at den studerende bliver i stand til at facilitere progressive familiebehandlingsprocesser med inddragelse af børn og unge, styrke familiens ressourcer og sociale mobilitet samt reflektere over etiske dilemmaer i arbejdet med mennesker.

Flere informationer om familiebehandler-uddannelsen

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til

Den studerende vil blive undervist i forskellige interventionsformer, med henblik på, at kunne arbejde med komplekse problemstillinger i familiebehandling.

Den studerende vil blive præsenteret for forskellige metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Metoder der bidrager til at sikre barnet og den unges integritet og stemme i familiearbejdet og metoder, der danner grundlag for etisk bevidsthed ved inddragelse af barnet/den unge i møder og samtaler omkring komplekse problemstillinger i familiearbejdet. Etik vil blive behandlet løbende som en systematisk refleksion over egen praksis og intervention. Således vil den studerende blive opkvalificeret i nye løsninger og metoder for at kunne sikre og udvikle kvaliteten i familiebehandlingsarbejdet.

Endvidere vil den studerende blive uddannet i at facilitere udviklings- og forandringsprocesser samt anvende relevante former for intervention. Det enkelte moduls tema vil danne ramme for undervisningen.

Teori og metode

Uddannelsen bygger på en praksisorienteret systemtænkning, hvor familien forstås i sin kontekst og som en del af et større system. I den systemiske tænkning og tilgang fokuseres der på familiens kulturelle og relationelle mønstre og betingelser, der gensidigt influerer og påvirker hinanden. For at forstå og medtænke intrapersonalle problematikker i det systemiske arbejde inddrages endvidere udviklingspsykologiske forståelser, herunder perspektiver på tilknytning og psykopatologi. Uddannelsen trækker således på et eklektisk vidensgrundlag.

Hvem kan blive uddannet

Uddannelsen henvender sig til faggrupper der arbejder med udsatte børn, unge og familier i den forebyggende og behandlende indsats. Den henvender sig til faggrupper der arbejder med familiebehandling og dagbehandling herunder myndighedspersoner.

Fleksibilitet i uddannelse

Uddannelsens 2-årige forløb betragter vi som optimalt for processen, og den studerende vil her kunne opnås færdigheder i alle familiebehandlingens elementer.

Uddannelsen er bygget op således, at hver enkelt modul kan afholdes separat, uden yderligere reference til øvrigt indhold på uddannelsen. Dette giver mulighed for at afdelinger, institutioner og organisationer der har interesse i at sammensætte deres egen uddannelse eller eksempelvis ønsker et enkelt modul eller semester har mulighed for dette.

Fleksibiliteten gør også at den enkelte organisation kan ønske eller erstatte temaer i uddannelsen med temaer som ikke er nævnt i dette materiale, men som kan have relevans for den enkelte organisation.

Uddannelsen er udarbejdet og samlet på baggrund af interviews med interessenter på Børne- og familieområdet med fokus på behov, ønsker og forventninger til indhold og opbygning af en 2-årig efteruddannelse.

Herefter er materialet sammenfattet internt på Kempler Instituttet.

Undervisere vil være Mads Randal-Lund, Familieterapeut MPF (KI), cand.pæd. pæd.psyk.Tina Laursen og Cand.pæd. pæd.psyk MPF (KI) Lasse McCraie Soc.rdg. Familie- og psykoterap. MPF m.fl.

Hvad koster det
Kurset er eksternat og inkluderer morgenmad og frokost.
Odense-området
Pris:  kr. 49.500,- ex. moms

 

Datoer - Familiebehandleruddannelsen 2017-2019

Modul 1:          22.+23 nov. 2017
Modul 2:          31.+01. jan./feb. 2018
Modul 3:          07.+08. mar. 2018
Modul 4:          11.+12. apr. 2018
Modul 5:          02.+03. maj 2018
Modul 6:          13.+14. jun. 2018
Modul 7:          29.+30. aug. 2018
Modul 8:          26.+27. sep. 2018
Modul 9:          28.+29. nov. 2018
Modul 10:        30.+31. jan. 2019
Modul 11:        27.+28. feb. 2019
Modul 12:        03.+04. apr. 2019
Modul 13:        19.+20. jun. 2019
Modul 14:        04.+05. sep. 2019
Modul 15:        06.+07. nov. 2019
Modul 16:        22.+23. jan. 2020

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op om 4 semestre.

 1. semester ”Teorier og foretrukne forståelser i familiearbejdet ” (modul 1-4)

  Introduktion til det teoretiske afsæt på Kempler Instituttets familiebehandler-uddannelse, herunder Kempler Instituttets foretrukne familiesyn og grundantagelser i familiearbejdet.

 2. semester: ”Interventioner i praksis I” (modul 5-8)

  Semesteret fokuserer på interventioner i børne- og familiearbejdet med udgangspunkt i temaer som er dominerende på familiebehandlingsområdet. Den studerende arbejder med eksempler fra praksis.

 3. semester: ”Den fagprofessionelle” (modul 9-12)

  Semesteret fokuserer på den studerendes arbejde med forståelser og handlestrategier i familiearbejdet.  Herunder den fagprofessionelles formåen til at mentalisere og reflektere samt facilitere processer i familiebehandling.

 4. semester: ”Interventioner i praksis II” (modul 13-16)

  Semesteret fokuserer på interventioner i børne- og familiearbejdet med udgangspunkt i temaer som er dominerende på familiebehandlingsområdet. Den studerende arbejder med eksempler fra praksis.

Den studerende vil opnå kompetencer indenfor
 • Familiens udtryksformer
 • Netværksinddragelse
 • Etiske dilemmaer i familiearbejde
 • Psykisk sårbarhed i familien
 • Motiverende samvær i behandlingsarbejdet
 • Inddragelse af børn i komplekse problemstillinger, fx skilsmissesager
 • Mentaliseringskompetence
 • Fler-familiebehandling
 • Børn og unge i opposition
 • Tilknytnings- og relationsproblematikker
 • Børn og unge med socialkognitive vanskeligheder (ADHD, autisme m.m.)
 • At arbejde med modstand
 • Den konstruktive konflikt
 • Børnesamtaler

TILMELD DIG UDDANNELSEN

Du kan allerede nu tilmelde dig uddannelsen med studiestart November 2017. Klik nedenfor for at tilmelde dig.